Oferta

Sprawdź oferowane przez nas usługi

Zapewniamy: miłą i fachową obsługę, rzetelność, dokładność, terminowość.

Kadry i płace

Niezależnie od formy zatrudnienia, prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze i ZUS.

W ramach współpracy oferujemy:

 • usługi kadrowe – obejmujące pełny zakres usług związanych z obowiązkami pracodawcy wobec pracowników (sporządzanie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych pracowników, wystawianie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania);
 • usługi płac – obejmujące wszelkie czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń, należnych zasiłków, sporządzanie zarówno list płac i pozostałej dokumentacji, jak również obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, rozliczenia z ZUS i US.

Na bieżąco aktualizujemy wiedzę związaną z prowadzeniem kadr i naliczaniem płac. Dlatego dołączając do grona naszych Klientów zyskujesz pewność, że wszystkie dokumenty sporządzone są poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym.

pokaż

Księgowość

Nasza oferta usług księgowych jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od prowadzonej formy opodatkowania, i obejmuje:
 • księgę przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • kartę podatkową
Prowadzimy wszelkie czynności księgowe, zgodne z wymogami prawa, w szczególności:
 • ewidencję księgową i podatkową, zgodnie z formą opodatkowania
 • weryfikację formalną i rachunkową dokumentów finansowych
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • miesięczne odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym
 • ewidencję zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
 • ewidencję księgową wynagrodzeń i ich pochodnych
 • ewidencję przebiegu pojazdów
 • kontrolę należności i zobowiązań
 • monitoring i przygotowywanie płatności
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • rozliczanie kosztów
 • ewidencję i rozliczanie nakładów inwestycyjnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
 • rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej
pokaż

Doradztwo (prawno-)podatkowe i gospodarcze

W ramach usług gwarantujemy zarówno jednorazowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i wsparcie w ewentualnych sporach z organami kontroli, jak również stałą opiekę ograniczającą ryzyko działalności i pozwalającą na optymalizację zobowiązań podatkowych.

Świadczone w naszej Kancelarii czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • przedstawianie opinii, udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych Klientów oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz Klientów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji niezbędnych do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz Klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach.
pokaż

Rejestracja - Wpis do CEDG

Tak jak w przypadku rejestracji podmiotów w KRS, rejestrujemy firmy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w formie samodzielnej działalność osób fizycznych lub spółek cywilnych. Przygotowujemy projekt umowy spółki.

Rejestracja obejmuje:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numerów REGON, NIP i NIP-UE
 • zgłoszenie do ZUS.

Zgodnie z życzeniem Klienta, otrzymując stosowne pełnomocnictwa, procedury możemy przeprowadzić całkowicie samodzielnie lub przygotować dokumenty do podpisu i złożyć do właściwego sądu i urzędów. Proces rejestracji poprzedzony jest doradztwem podatkowym w zakresie optymalnego wyboru formy prowadzenie działalności gospodarczej i minimalizacji obciążeń podatkowych oraz ZUS.

pokaż

Nasz zespół pomoże Ci w każdej sytuacji

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas +48 451 090 622

lub