Polityka prywatności

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych jest dostępna do pobrania tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZEDMIOT

Zasady przetwarzania przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Interconsilium Sp. z o.o. informacji o Użytkownikach.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Interconsilium Sp. z o.o., ul. Wspaniała 11, 72-006 Mierzyn.
 • Niniejsza polityka prywatności określa warunki, na jakich możemy korzystać z danych osobowych Użytkowników w ramach serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: interconsilium.eu.
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora serwisu: kancelaria@interconsilium.eu.
 • Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w serwisie dobrowolnie przez Użytkowników.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz.
 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które dotyczą Użytkowników Serwisu, jakie Użytkownicy dobrowolnie wprowadzili do formularzy, np. imię, nazwisko, nr telefonu stacjonarnego/komórkowego czy też adres poczty elektronicznej.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Użytkownik wprowadza dobrowolnie dane do formularzy, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na ww. stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

HOSTING

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach firmy Agnat Sp. z o.o., zwanej dalej firmą hostingową.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 • Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • Administrator nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa (np. na żądanie uprawnionych organów, sądów) i/lub odbywa się na żądanie Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych przepisami prawa (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Użytkownika,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 • Na działania Administratora przysługuje Użytkownikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Tym samym nie są one przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

INFORMACJE W FORMULARZACH

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym jego dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Kontekst i opis formularza informują za każdym razem w sposób czytelny, do czego on służy.

AKTUALIZACJA / ZMIANY

 • Niniejsza polityka prywatności podlega bieżącej aktualizacji i zawiera tym samym wszelkie wprowadzone zmiany.